Harrissons Assessment

Harrissons Assessment

Utmaningar som organisationer i dag står för ställer höga krav. Den stora utmaningen för dig som ledare och medarbetare är att ta tillvara på din egen och dina medarbetares potential och använda kompetensen på rätt plats i organisationen. Harrisson Assessment är ett verktyg som matchar individen med rollen. Individer som uppskattar och får energi av sitt arbete till mer än 75% enligt Harrissontestet, kommer sanolikt att prestera 3 ggr mer.

Med Harrisson Assessment får du som arbetsledare på snabbt och enkelt sätt en strategisk överblick om vilka beteenden som finns i dag och vilka kontrapruduktiva beteenden organisationen har just nu. Du får verktyg att coacha och leda personalen utifrån deras individuella behov och mål. När ledningen förstår personalens behov, vilja och motivation är det lättare att sätta fingret på eventuella gap som finns.

Harrisson Assessment bygger på teorin om paradoxer. En paradox är ett till synes motsägelsefullt påstående som trots det kan vara sant.

Enl. paradox-teorin kan egenskaper vara antingen konstruktiva eller destruktiva beroende på andra kompletterande egenskaper. När uppriktighet kompletteras med diplomati uppfattar omgivningen personen som taktfull, rak och diplomatisk. Utan kompletterande drag av diplomati uppfattas uppriktigheten som bordus och okänslig. Harrisson Assessment innehåller 12 olika paradoxer som ger en grafisk bild av dina olika beteendemönster


Figuren är ett exempel på paradoxen öppenhet/ diplomati.Figuren visar fyra karaktärsdrag som skildrar förhållandet mellan uppriktighet och diplomati. Att ha både uppriktighet och diplomati (balanserad mångsidighet) kallas "rättfram diplomati". Att ha uppriktighet utan diplomati (aggresiv obalans) kallas "okänslighet". Att ha diplomati utan uppriktighet (passiv obalans) kallas "undvikande" Saknas både uppriktighet och diplomati (balanserad brist) kallas det "undvikande kommunikation".